Organizační směrnice

ÚVOD

Federace dětských domovů České republiky – F.I.C.E. vydává směrnici s cílem stanovit jasná a srozumitelná pravidla pro pořádání Nejmilejšího koncertu. Od svého prvního ročníku je Nejmilejší koncert organizován pod hlavičkou Federace dětských domovů České republiky – F.I.C.E. (dále jen FDD ČR – F.I.C.E.). FDD ČR – F.I.C.E. vnímá tuto akci jako své duševní vlastnictví. FDD ČR – F.I.C.E pověřuje organizací Nejmilejšího koncertu zpravidla jednotlivý dětský domov. Akce tak slouží k propagaci výsledků zájmové činnosti dětí z dětských domovů a práce jejich zaměstnanců v regionech. Celostátní finále je organizováno s cílem oslovit nejširší veřejnost ČR v otázce péče o ohrožené děti a ukázat výsledky v oblasti zájmové umělecké činnosti dětí z dětských domovů.

Nejmilejší koncert je přehlídka zájmové umělecké činnosti dětí z dětských domovů a v současné době se realizuje ve dvou etapách. V první etapě se konají soutěžní postupové přehlídky Nejmilejšího koncertu v jednotlivých regionech (spádové oblasti diagnostických ústavů). Ve druhé etapě jde o realizaci galapřehlídky postupových vystoupení z jednotlivých regionů – tedy Celostátního finále Nejmilejšího koncertu. Do celostátního finále Nejmilejšího koncertu postupují vybraná vystoupení z jednotlivých regionů ČR na základě doporučení výběrové komise.

Termín celostátního finále Nejmilejšího koncertu vypisuje výbor FDD ČR – F.I.C.E. – zpravidla se jedná o měsíc květen daného roku. Výbor FDD ČR – F.I.C.E. stanovuje konečný termín, do kterého musí výběrová komise příslušného regionálního kola, zaslat seznam vystoupení doporučených reprezentovat region v celostátním finále Nejmilejšího koncertu společně s audiovizuálním záznamem.

Výbor FDD ČR – F.I.C.E. pověřuje organizací celostátního finále Nejmilejšího koncertu zpravidla dětský domov, který zvítězil ve výběrovém řízení vypsaném FDD ČR – F.I.C.E..

Výbor FDD ČR – F.I.C.E. doporučuje stejný postup i při výběru pořadatelů regionálních kol Nejmilejšího koncertu. Vypsání výběrových řízení na obě etapy Nejmilejšího koncertu (regionální kola a celostátní finále) bude organizováno pokud možno tak, aby v termínu konání celostátní galapřehlídky byl oznámen pořadatel následujícího ročníku – včetně pořadatelů regionálních kol. Organizátorovi tak bude poskytnut dostatečný časový prostor pro zabezpečení důstojných prostor a potřebného organizačního zabezpečení Nejmilejšího koncertu.
F.I.C.E..

Pravidla a organizační pokyny Nejmilejšího koncertu stanovuje a vypisuje výbor FDD ČR – Dětské domovy se školou a výchovné ústavy pořádají jednou za dva roky Festival zájmové umělecké činnosti. Jak Nejmilejší koncert, tak Festival zájmové umělecké činnosti byly doposud dotovány MŠMT ČR.

I. Obecná ustanovení

1. Celostátní finále Nejmilejšího koncertu je pořádáno jako galapřehlídka zájmové umělecké činnosti dětí žijících v dětských domovech ČR.
2. Regionální výběrová kola jsou pořádány jako soutěžní přehlídky zájmové umělecké činnosti dětí žijících v dětských domovech ČR.
3. Nejmilejšího koncertu se mohou zúčastnit děti ze všech dětských domovů ČR.
4. Vystoupení dětí z jednotlivých dětských domovů se mohou zúčastnit i děti z rodin, zájmových kroužků, které navštěvují děti z vystupujícího dětského domova, je-li to pro vystoupení potřebné.
5. Poměr dětí ze školského zařízení nesmí klesnout pod 50% z celkového počtu vystupujících dětí.
II. Obory zájmové umělecké činnosti

Účastnící Nejmilejšího koncertu předvádí svá vystoupení v následujících oborech:

1. Hudební obor

2. Taneční obor

3. Muzikál

4. Literárně dramatický obor
III. Členění oborů zájmové umělecké činnosti

1. Hudební obor

a. Sólový zpěv – 1 soutěžící s doprovodem či bez, max. 2 písně libovolného žánru

b. Vokální skupiny – min. 2 – max. 7 soutěžících s doprovodem či bez, max. 2 písně libovolného žánru

c. Sborový zpěv – minimálně 8 soutěžících s doprovodem či bez, délka vystoupení max.
8 minut

d. Hudební skupiny – min. 2 soutěžící s vlastním hudebním doprovodem, max. 2 skladby, z nichž 1 musí být písnička, délka vystoupení max. 8 minut

e. Hra na hudební nástroj – bez zpěvu až po orchestr (hra i na tělo včetně jakýchkoliv rytmických prostředků) max. 2 skladby do 5 minut

2. Taneční obor

a. Sólový či skupinový tanec – jakýkoliv typ tance a počtu soutěžících (dle možností pořadatele a velikosti scény), délka vystoupení max. 8 minut

b. Folklórní skupiny – komponovaná taneční a pěvecká vystoupení včetně říkadel, počet soutěžících (dle možností pořadatele a velikosti scény), délka vystoupení max. 8 minut

3. Muzikál

Jakýkoliv počet soutěžících (dle možností pořadatele a velikosti scény), délka vystoupení max. 8 minut.

4. Literárně dramatický obor

a. Umělecký přednes – poezie, próza jednotlivců i skupin, délka vystoupení max. 5 minut

b. Malé jevištní formy – bez žánrového omezení, vhodná pouze ukázka nebo kus do 20 minut
IV. Organizace regionálních kol

1. Regionální kolo Nejmilejšího koncertu organizuje zpravidla dětský domov příslušného regionu pověřený rozhodnutím výboru FDD ČR. Pověření výboru FDD má vždy písemnou podobu.

2. Pověřený dětský domov zajistí zpracování audiovizuálního záznamu všech vystoupení. DVD s audiovizuálním záznamem zašle pověřený dětský domov do deseti dnů po skončení Regionálního kola Nejmilejšího koncertu na adresu výboru FDD ČR s označením navrhovaných postupových vystoupení, které by měly reprezentovat příslušný region v Celostátním finále Nejmilejšího koncertu.

3. V Regionálním kole Nejmilejšího koncertu mají právo vystoupit děti z dětských domovů příslušného regionu. Ve výjimečných případech může výbor FDD ČR povolit organizaci Regionálního kola Nejmilejšího koncertu pro dva regiony, pokud k tomu má organizující dětský domov prostorové a časové podmínky. Vystoupení jednoho dětského domova nepřesáhne 15 minut (pokud se příslušné školské zařízení nedohodne s organizátorem jinak).

4. Celková délka regionálního kola by neměla přesáhnout 6 hodin čistého času pro všechna vystoupení.

5. Mimo výše uvedenou dobu musí pořadatel počítat s přiměřeným časovým prostorem na zvukové zkoušky jednotlivých vystoupení. Tím není myšlena zkouška celého vystoupení. Pořadatel by však měl umožnit vedoucím jednotlivých výprav nastavení doprovodů a jejich přiměřené vyzkoušení. Vedoucí vystupujících výprav se musí řídit pokyny organizátora.

6. Hodnotící komise, která doporučuje vystoupení k postupu do celostátního finále je zpravidla pětičlenná, složená ze zástupce výboru FDD ČR – F.I.C.E., zástupce pořádajícího dětského domova a 3 členů. Tři členové hodnotící komise by měli být odborníky v některém z vypisovaných oborů zájmově umělecké činnosti – tedy nejlépe učiteli ZUŠ, profesory konzervatoří, vedoucími zájmových uměleckých kroužků apod..

7. V rámci objektivity nesmí být členem hodnotící komise osoba jakýmkoliv způsobem spojená s vystoupením, které se uchází o postup do celostátního finále. Tedy např.: autor, vedoucí zájmově uměleckého kroužku či jiného sdružení, jehož členové se o postup ucházejí apod. Všichni členové komise tento fakt stvrdí písemně před zahájením regionálního kola.

8. Organizující dětský domov může vypsat (mimo oficiální kategorie uvedené výše) specifickou kategorii – typickou pro reprezentovaný region.
V. Výběr organizátorů regionálních kol

1. Do výběrového řízení na organizaci Regionálního kola Nejmilejšího koncertu se může přihlásit kterýkoliv dětský domov v ČR vykonávající svou činnost na základě zákona 109/2002 Sb..

2. Dětský domov se přihlásí do výběrového řízení na základě vyplnění materiálu „Registrační list pořadatele Regionálního kola Nejmilejšího koncertu“ – viz příloha této směrnice.

3. V případě, že se přihlásí na pořadatele Regionálního kola Nejmilejšího koncertu dva a více dětských domovů z příslušného regionu budou ředitelé těchto organizací vyzvání hodnotící komisi, aby doložili podrobnější údaje.

4. Hodnotící komise porovná navrhované organizační zabezpečení jednotlivých uchazečů.

5. Hodnotící komise předá výboru FDD ČR – F.I.C.E. výsledek posouzení podkladových materiálů dodaných jednotlivými dětskými domovy. O konečném pořadateli Regionálního kola Nejmilejšího koncertu rozhodne výbor FDD – F.I.C.E.
VI. Výběr organizátora celostátního finále

1. Na organizátora celostátního kola Nejmilejšího koncertu vypisuje výbor FDD – F.I.C.E. v dostatečném předstihu výběrové řízení.

2. Do výběrového řízení na organizaci Celostátního finále Nejmilejšího koncertu se může přihlásit kterýkoliv dětský domov v ČR vykonávající svou činnost na základě zákona 109/2002 Sb..

3. Dětský domov se přihlásí do výběrového řízení na základě vyplnění materiálu „Výběrové řízení na pořádání Celostátního finále Nejmilejšího koncertu“ – viz příloha této směrnice.

4. Hodnotící komise porovná navrhované organizační zabezpečení jednotlivých uchazečů včetně návrhu na smlouvu o organizačním zabezpečení předloženou jednotlivými uchazeči.

5. Hodnotící komise předá výboru FDD ČR – F.I.C.E. výsledek výběrového řízení. Výbor FDD ČR –
F.I.C.E rozhodne, zda s vítězem podepíše smlouvu na pořádání celostátního finále Nejmilejšího koncertu nebo zda bude výběrové řízení opakovat nebo zda zajistí organizaci jiným způsobem.
VII. Organizace Celostátního finále Nejmilejšího koncertu

1. Celostátní finále Nejmilejšího koncertu organizačně zabezpečuje zpravidla dětský domov, který zvítězil ve výběrovém řízení vypsaném výborem FDD ČR – F.I.C.E.

2. S vítězným dětským domovem sepíše výbor FDD ČR – F.I.C.E. písemnou smlouvu. Písemná smlouva bude specifikovat postupy při organizaci a pravidla vzájemných vztahů mezi FDD ČR a dětským domovem zabezpečujícím organizaci. Organizátor obdrží v den podpisu smlouvy písemné pověření FDD ČR – F.I.C.E. pro další případná jednání v jednotlivých oblastech zabezpečujících organizaci Nejmilejšího koncertu.

3. Výbor FDD ČR – F.I.C.E. jmenuje Komisi pro výběr vystoupení do Celostátního finále Nejmilejšího koncertu. Komise má 5 – 7 členů. V případě přítomnosti sudého počtu členů komise má předseda komise dva hlasy. Členem této komise je také zástupce dětského domova, který bude galapřehlídku organizačně zabezpečovat.

4. Komise vybírá jednotlivá vystoupení na základě audiovizuálních záznamů (DVD nosiče) z regionálních kol a doporučení regionálních hodnotících komisí.

5. Komise vybírá s ohledem na:

a. kvalitu, uměleckou hodnotu soutěžního představení

b. rozmanitost a zastoupení všech oborů zájmově umělecké činnosti

c. zastoupení pokud možno všech věkových kategorií

d. zastoupení pokud možno všech regionů

6. Celostátní finále Nejmilejšího koncertu je organizováno formou galapřehlídky. Výběrová komise s organizátorem sestavuje plán vystoupení s ohledem na sledovatelnost.

7. Galapřehlídku je možné v rámci předvedení co největšího počtu dětí a soutěžních čísel rozdělit na dvě části – odpolední a večerní.

8. V případě dostatečného časového prostoru může organizátor ve spolupráci s výborem FDD
Projednat vystoupení zahraničních dětských domovů nebo jiných umělců .

VIII. Prezentace Nejmilejšího koncertu

1. Organizátoři Regionálních kol i Celostátního finále Nejmilejšího koncertu musí zabezpečit ve všech tiskovinách, žádostech, prezentacích v mediích apod. uvedení informace, že příslušnou

akci konají na základě pověření výboru FDD ČR – F.I.C.E. a to v úvodu článku, prezentace apod.

2. Uprostřed čelní stěny sálu, kde akce probíhá, musí organizátor zajistit vyvěšení loga Nejmilejšího koncertu. Vlevo od loga Nejmilejšího koncertu musí organizátor vyvěsit logo FDD ČR – F.I.C.E. a vpravo pak vyvěsit logo vlastního školského zařízení nebo jeho název v případě, že školské zařízení vlastní logo nemá.

3. Loga musí mít zachována poměr jednotlivých stran a mít přiměřenou velikost. Na zbývající ploše mohou být zakomponovány loga sponzorů a případně mediálních partnerů. Žádné z těchto log však nesmí mít větší rozměry než výše uvedená 3 základní loga.

4. Pokud budou vyvěšena loga i v jiných prostorách musí být respektována výše uvedená pravidla.

5. Výše uvedená pravidla se vztahují na všechny propagační materiály.
IX. Závěrečná ustanovení

1. Směrnice je závazná pro přípravu a realizaci regionálních kol a Celostátních kol Nejmilejšího koncertu.


 

Výbor FDD Praha 7. 1. 2013

Mgr. Harant Milan v.r. místopředseda FDD ČR